Общи условия за ползване на интернет страницата на Созополи

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на „ЕР ТУРС“ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между „ЕР ТУРС“ ЕООД (наричано за краткост Созополи) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Созополи и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Созополи е страницата www.sozopoli.com

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн резервации – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Созополи чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания или онлайн резервации.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Созополи без да използват формите за регистрация и инлайн резервации.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Созополи и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Созополи да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Созополи изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.sozopoli.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта www.sozopoli.com, собственост на Созполи e безплатен

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Созополи, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Созополи, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Созополи, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Созополи се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. Созополи си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Созополи не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Созополи и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. Созополи не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на Созополи.

Чл.14. SOZOPOLI обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. Созополи си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.